Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/в д/в
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтин Олександрович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Барсука Костянтина Олександровича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 27.04.2016р. Нового члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Барсука К. О. не призначено.
19.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Пiкуш Iгор Сергiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Пiкуш Iгора Сергiйовича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 21.04.2015р.
19.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Пушенко Катерина Олександрiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Пушенко Катерини Олександрiвни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 21.04.2015р.
19.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Кривко Роман Григорович д/в д/в
д/в
2e-06
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Кривко Романа Григоровича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi - 0,000002 %. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 21.04.2015р.
19.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Топiлiна Ганна Валерiївна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiної Ганни Валерiївни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 27.04.2016р. Нового члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Топiлiної Г. В. не призначено.
19.04.2017 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iгнатюка Кирила Володимировича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 27.04.2016р. Нового члена Ревiзiйної комiсiї замiсть Iгнатюка К. В. не призначено.
19.04.2017 обрано член Наглядової ради Пiкуш Iгор Сергiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Пiкуш Iгора Сергiйовича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ НЗФ. Пiкуш Iгор Сергiйович є представником акцiонера MEYERSON UNITED LTD., що володiє 20,0 %.
19.04.2017 обрано член Наглядової ради Пушенко Катерина Олександрiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Пушенко Катерину Олександрiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду провiдний економiст. Пушенко Катерина Олександрiвна є представником акцiонера SYMOND INVEST CORP., що володiє 20,0 %.
19.04.2017 обрано член Наглядової ради Палiвода Антон Олегович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
19 квiтня 2017р. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМЗ» прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради Палiводу Антона Олеговича. Посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Змiни вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1/2017 вiд 19.04.2017р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: керiвник проектiв та програм. Палiвода Антон Олегович є представником акцiонера BARAT ENTERPRISES S.A., що володiє 20,0 %.