Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2015
Дата публікації 07.04.2015 11:59:55
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова Правління. Тел: (048) 723-44-92
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, скликаних на 21 квітня 2015 року Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141 Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 21 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 21 квітня 2015 року включені наступні питання: • Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. • Обрання членів Наглядової ради Товариства. • Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів) складається з наступних питань: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. 10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.) Найменування показника 2014 рік 2013 рік Усього активів 56986 30037 Основні засоби 28182 9040 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 18959 16031 Сумарна дебіторська заборгованість 8248 4267 Грошові кошти та їх еквіваленти 1854 1028 Нерозподілений прибуток -43250 -34021 Власний капітал 3407 -3557 Статутний капітал 8420 8420 Довгострокові зобов'язання 17998 12803 Поточні зобов'язання 35581 20791 Чистий прибуток (збиток) -9229 -9210 Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 171 193 Телефон для довідок: (0482) 34-10-22. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07.04.2015 р. в № 66 «Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.04.2015
(дата)