Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2014
Дата публікації 13.03.2014 19:42:21
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова Правління. Тел: (048) 723-44-92
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 17 квітня 2014 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 17 квітня 2014 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 11.04.2014 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 16 квітня 2014 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – фахівець по роботі з цінними паперами.
17 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника 2013 рік 2012 рік
Усього активів 46689 53501
Основні засоби 9040 9849
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19260 19855
Сумарна дебіторська заборгованість 15649 21055
Грошові кошти та їх еквіваленти 1028 536
Нерозподілений прибуток -21671 -11401
Власний капітал -4155 6115
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов'язання 18879 18879
Поточні зобов'язання 31965 28507
Чистий прибуток (збиток) -10270 -2432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33 679 640 33 679 640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 193 212

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.

ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2014 р., № 49 (1802) «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2014
(дата)