Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.06.2011
Дата публікації 16.06.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (далі - ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» або Товариство) повідомляє Вас, що 26 липня 2011 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, в приміщені клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 липня 2011 року з 10.00 год. до 10.45 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20.07.2011 року.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 липня 2011 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Арсеньєв Микола Костянтинович – юрист.
26 липня 2011 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.


Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника 2010 рік 2009 рік
Усього активів 40445 36381
Основні засоби 10302 10926
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 15520 13362
Сумарна дебіторська заборгованість 8679 3053
Грошові кошти та їх еквіваленти 3215 2316
Нерозподілений прибуток -8969 -11470
Власний капітал 8048 5547
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов'язання 18879 19504
Поточні зобов'язання 13518 11330
Чистий прибуток (збиток) 2501 -4027
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 211 204

Телефон для довідок: (048) 778-64-93.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 109 від 15.06.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.06.2011
(дата)