Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 15.05.2017 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIНИЙ ЗАВОД" ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
Зміст інформації:
19.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про змiну типу та найменування Товариства.
15.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» змiнило тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД».