Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 14.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, 72
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/в бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2017 припинено повноваження член Правлiння Кожемякiна Валентина Владиславiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 14 квiтня 2017 року. Припинено повноваження члена Правлiння Кожемякiної Валентини Владиславiвни, якi втрачають чиннiсть з 14.04.2017 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися на пiдставi особистої заяви вiд 31.03.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 16.05.2016 р. Нового члена Правлiння не призначено.