Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.05.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)341022 (0482)341022
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.05.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.05.2016 припинено повноваження Голова правлiння Чередник Володимир Анатолiйович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Припинено з 16.05.2016 р. повноваження Голови Правлiння Чередника Володимира Анатолiйовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз обранням нового складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 15.10.2013 р.
16.05.2016 припинено повноваження член правлiння Завiрюха Анатолiй Iванович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Припинено з 16.05.2016 р. повноваження члена правлiння Завiрюхи Анатолiя Iвановича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз обранням нового складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 15.10.2013 р.
16.05.2016 припинено повноваження член правлiння Кочубей Олена Костянтинiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Припинено з 16.05.2016 р. повноваження члена правлiння Кочубей Олени Костянтинiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз обранням нового складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 15.10.2013 р.
16.05.2016 припинено повноваження член правлiння Кожемякiна Валентина Владиславiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Припинено з 16.05.2016 р. повноваження члена правлiння Кожемякiної Валентини Владиславiвни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз обранням нового складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 02.12.2015 р.
16.05.2016 припинено повноваження член правлiння Чернега Володимир Миколайович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Припинено з 16.05.2016 р. повноваження члена правлiння Чернеги Володимира Миколайовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз обранням нового складу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 01.12.2014 р.
16.05.2016 обрано Голова правлiння Чередник Володимир Анатолiйович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду Голови Правлiння Чередника Володимира Анатолiйовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Голова правлiння ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ».
16.05.2016 обрано член правлiння Завiрюха Анатолiй Iванович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Завiрюху Анатолiя Iвановича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Начальник ливарного цеху ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ».
16.05.2016 обрано член правлiння Кочубей Олена Костянтинiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Кочубей Олену Костянтинiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: заступник Голови правлiння по економiцi i фiнансам – Головний бухгалтер ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ».
16.05.2016 обрано член правлiння Кожемякiна Валентина Владиславiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Кожемякiну Валентину Владиславiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: провiдний юрист ТОВ «Будсистем».
16.05.2016 обрано член правлiння Чернега Володимир Миколайович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Чернегу Володимира Миколайовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Iнспектор по безпецi та охоронi ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ".
16.05.2016 обрано член правлiння Ткачук Вiктор Вiкторович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Ткачук Вiктора Вiкторовича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: Начальник механоскладального цеху ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ".
16.05.2016 обрано член правлiння Обуд Катерина Петрiвна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято на засiданнi Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» 16 травня 2016 р. Обрано з 16.05.2016 р. на посаду члена правлiння Обуд Катерину Петрiвну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: Начальник бюро розвитку ПАТ "ОМЗ "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ".