Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)341022 (0482)341022
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтин Олександрович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтина Олександровича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 24.04.2013 р.
27.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Топiлiна Ганна Валерiївна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiної Ганни Валерiївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2013 р.
27.04.2016 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Припинено з 27.04.2016 р. повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимировича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 24.04.2013 р.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтин Олександрович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Барсук Костянтина Олександровича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: головний спецiалiст.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Топiлiна Ганна Валерiївна д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Топiлiну Ганну Валерiївну (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: старший бухгалтер.
27.04.2016 обрано член Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимирович д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 27 квiтня 2016 р. Обрано з 27.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Iгнатюк Кирило Володимировича (посадова особа не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi вiдбулися у зв’язку iз припиненням повноважень попереднього складу членiв Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду: заступник директора.