Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.12.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва. буд 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.12.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00165698.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
01.12.2015 припинено повноваження член правлiння Процак Павло Степанович КЕ 796090
18.09.1997 Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл.
0.0078
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 01 грудня 2015 р.
Припинено повноваження члена правлiння Процака Павла Степановича (паспорт КЕ 796090, виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй обл., 18.09.1997 р.) з 01.12.2015 р. на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 01.12.2015 р. Частка, якою володiє у статутному капiталi емiтента – 0,0078 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебував на посадi з 15.10.2013 р.
01.12.2015 обрано член правлiння Кожемякiна Валентина Владиславiвна МР 266197
29.09.2008 Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ» 01 грудня 2015 р.
Обрано на посаду члена правлiння Товариства Кожемякiну Валентину Владиславiвну з 02.12.2015 р. (паспорт МР № 266197 виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл., 29.09.2008 р.) згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 01.12.2015 р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано – 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду: провiдний юрист ТОВ «Будсистем».