Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 72
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (0482)34-10-22 (0482)34-10-22
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Пiкуш Iгор Сергiйович АК 790569
26.01.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДIЯ»» 21 квiтня 2015 року. Обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Пiкуш Iгора Сергiйовича (паспорт АК 790569 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 26.01.2000 р.) на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 21.04.2015 р. (Протокол засiдання Наглядової ради вiд 21.04.2015 р.). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено – 3 роки. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Комерцiйний банк, Провiдний експерт.