Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (048)750-49-63 (048)750-49-63
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у д/н д/н
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00165698.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.02.2019 звільнено Головний бухгалтер Бойко Вiкторiя Романiвна 00165698 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ОМЗ" № 15/К вiд 07.02.2019 року прийнято рiшення звiльнити 12.02.2019 року з посади Головного бухгалтера ПрАТ «ОМЗ» Бойко Вiкторiю Романiвну, за угодою сторiн, вiдповiдно п.1 ст. 36 КЗпП України. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi Головного бухгалтера: з 01.03.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
07.02.2019 призначено Головний бухгалтер Кокуш Оксана Сергiївна 00165698 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ОМЗ" № 16/К вiд 07.02.2019 року прийнято рiшення призначити Кокуш Оксану Сергiївну Головним бухгалтером ПрАТ «ОМЗ» з 13.02.2019р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено посадову особу – безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Готельний комплекс «ЮНIСТЬ» - фахiвець з фiнансового контролю, ПрАТ «ОМЗ» - бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.