Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (048)738-42-48 (048)738-42-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/00165698 в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2018 звільнено Заступник Голови Правлiння з економiки та фiнансiв - Головний бухгалтер Кочубей Олена Костянтинiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ОМЗ" № 26/К вiд 28.02.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 28.02.2018 року з посади Заступника Голови Правлiння з економiки та фiнансiв - Головного бухгалтера Кочубей Олену Костянтинiвну, за угодою сторiн, вiдповiдно п.1 ст. 36 КЗпП України. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 02.07.2005 р.
28.02.2018 призначено Головний бухгалтер Бойко Вiкторiя Романiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПрАТ "ОМЗ" № 27/К вiд 28.02.2018 року, прийнято рiшення призначити Бойко Вiкторiю Романiвну Головним бухгалтером з 01.03.2018р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено (обрано) особу – безстроково. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: бухгалтер, головний бухгалтер.