Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Чередник Володимир Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 65013 м. Одеса вул. Чорноморського козацтва, буд. 141
4. Код за ЄДРПОУ 00165698
5. Міжміський код та телефон, факс (048)738-42-48 (048)738-42-48
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/00165698 в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.02.2018 припинено повноваження член Правлiння Кочубей Олена Костянтинiвна д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
28 лютого 2018 р. на засiданнi Наглядової ради ПРАТ «ОМЗ» прийнято рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товариства Кочубей Олени Костянтинiвни, якi втрачають чиннiсть 28.02.2018 р. Змiни у персональному складi вiдбулися на пiдставi особистої заяви вiд 14.02.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебувала на посадi з 16.05.2016 р. Нового члена Правлiння не призначено.