Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.04.2010
Дата публікації 28.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013,Україна,м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* krgvardiya@paco.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правління Відкритого акціонерного товариства «Одеський машинобудівний завод «Червона гвардія» повідомляє Вас, що 15 червня 2010 року об 11-30 год. за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мільмана, 63, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Порядок денний:

1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та визначення напрямків діяльності на 2010 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2009 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
6. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
Відкритого акціонерного Товариства
“ Одеський машинобудівний завод «Червона гвардія», (тис. грн.)

Найменування показника 2009 рік 2008 рік
Усього активів 36381 36636
Основні засоби (залишкова вартість) 10926 10852
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 13362 13698
Сумарна дебіторська заборгованість 3053 7804
Грошові кошти та їх еквіваленти 2316 930
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11470 343
Власний капітал 5547 8254
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов'язання 19504 18722
Поточні зобов'язання 11330 8394
Чистий прибуток (збиток) -4027 -7443
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 204 305

Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 червня 2010 року з 11-00 год. до 11-25 год. за адресою проведення загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.06.2010 р.
Для участі у зборах акціонерам Товариства необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Телефон для довідок: (048) 741-31-28.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості ДКЦПФР» № 76 від 27.04.2010р., та газеті «Одеський вісник» № 67 від 27.04.2010 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.04.2010
(дата)