Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 17.03.2017 07:51:18
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова Правління. Тел: (048) 723-44-92
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                                             ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі  ПАТ «ОМЗ», або Товариство) повідомляє Вас, що 19 квітня 2017 року о 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 19 квітня 2017 року з 10.30 год. до 11.00 год. за адресою:  Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12.04.2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 18 квітня 2017 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі)  з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – фахівець з корпоративного управління.

19 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою http://00165698.smida.gov.ua.

                                                  Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства за 2016 рік.
 7. Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
 10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
 15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ОМЗ" (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016

2015

Усього активів

59 298

55 395

Основні засоби

28 681

27 338

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

19 929

20 855

Сумарна дебіторська заборгованість

5 393

4 664

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 485

1 291

Нерозподілений прибуток

-56 959

-47 698

Власний капітал

-6 715

2 546

Статутний капітал

8 420

8 420

Довгострокові зобов'язання

16 905

13 396

Поточні зобов'язання

49 108

39 453

Чистий прибуток (збиток)

-9 261

-10 230

Середньорічна кількість акцій (шт.)

33 679 640

33 679 640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

192

171


Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.

                                                                                                                                   ПАТ «ОМЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2017 р. в Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 51.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2017
(дата)