Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016
Дата публікації 14.03.2016 14:50:38
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова Правління. Тел: (048) 723-44-92
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

 

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

65013, Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 27 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 квітня 2016 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 21.04.2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 26 квітня 2016 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі)  з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, 4-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – фахівець по роботі з цінними паперами.

27 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний загальних зборів акціонерів):

 

 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту та Балансу Товариства.
 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
 11. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень у новій редакції.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.)

 

Найменування показника

2015 рік

2014 рік

Усього активів  

55 395

56 986

Основні засоби  

27 338

28 182

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

20 855

18 959

Сумарна дебіторська заборгованість  

4 664

8 248

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 291

1 854

Нерозподілений прибуток 

-47 698

-43 250

Власний капітал 

2 546

3 407

Статутний капітал 

8 420

8 420

Довгострокові зобов'язання 

13 396

17 998

Поточні зобов'язання 

39 453

35 581

Чистий прибуток (збиток) 

-10 230

-9 229

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

33 679 640

33 679 640

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

171

171

Телефон для довідок: (0482) 34-10-22.

                                                                         ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень. Цінні папери України № 45 від 14.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2016
(дата)