Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2015
Дата публікації 19.03.2015 18:24:28
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ"
Юридична адреса* 65013, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова Правління. Тел: (048) 723-44-92
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 21 квітня 2015 року об 11.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 квітня 2015 року з 10.20 год. до 10.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15.04.2015 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 20 квітня 2015 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Виноградникова Ніна Іванівна – фахівець по роботі з цінними паперами. 21 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів): 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік. 9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. 10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.) Найменування показника 2014 рік 2013 рік Усього активів 56986 30037 Основні засоби 28182 9040 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 18959 16031 Сумарна дебіторська заборгованість 8248 4267 Грошові кошти та їх еквіваленти 1854 1028 Нерозподілений прибуток -43250 -34021 Власний капітал 3407 -3557 Статутний капітал 8420 8420 Довгострокові зобов'язання 17998 12803 Поточні зобов'язання 35581 20791 Чистий прибуток (збиток) -9229 -9210 Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 171 193 Телефон для довідок: (0482) 34-10-22. ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» Примітка Звертаємо увагу акціонерів, що у відповідності до пункту 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (дата набрання чинності законом – 12.10.2013 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 18.03.2015 р. в № 52 «Бюлетень «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2015
(дата)