Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2013
Дата публікації 20.03.2013 07:58:41
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Одеський машинобудівний завод "Червона гвардія"
Юридична адреса* 65013, Україна, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва,141
Керівник* Чередник Володимир Анатолійович - Голова правління. Тел: 0487234492
E-mail* 00165698@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (надалі ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ», або Товариство) повідомляє Вас, що 24 квітня 2013 року о 15.00 годині за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2013 року з 14.20 год. до 14.50 год. за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 72, приміщення клуба ПАТ «ОДЕССІЛЬМАШ» (2-й поверх).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 18.04.2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 23 квітня 2013 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 141, 3-й поверх, юридичний відділ. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Карачун Ольга Германівна – фахівець по роботі з цінними паперами.
24 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
10. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ» (тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2011 рік
Усього активів 53501 59180
Основні засоби 9849 10560
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19855 15861
Сумарна дебіторська заборгованість 21055 22535
Грошові кошти та їх еквіваленти 536 7439
Нерозподілений прибуток -11401 -8470
Власний капітал 6115 8547
Статутний капітал 8420 8420
Довгострокові зобов'язання 18879 18879
Поточні зобов'язання 28507 31754
Чистий прибуток (збиток) -2432 499
Середньорічна кількість акцій (шт.) 33679640 33679640
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 212 229
Телефон для довідок: (048) 741-31-28.
ПАТ «ОМЗ «ЧЕРВОНА ГВАРДІЯ»


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 19.03.2013 р. в № 53 «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Чередник Володимир Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2013
(дата)